Kontakt na FB

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - Polityka Prywatności

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu sprzedaży i wysyłki towaru, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe pozyskanych w procesie sprzedaży w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Madleen Magdalena Moraczyńska Gościnko 15 78-230 KarlinoDane osobowe

 1. Na potrzeby procesu sprzedaży i wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu sprzedaży.
   

 2. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie zakupu.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : m
  adleenbutik@o2.pl
   

 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych przez Madleen: służą one tylko promocji sklepu oraz powiadomieniu klientów o dostępnych promocjach lub nowościach oraz do realizacji wysyłki bądż wystawienia dokumentu sprzedaży.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe klienta nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   

 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz firmy realizujące dostawę towaru (kurierzy i Poczta Polska).
   

 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
   

Zobowiązania madleen.pl

 1. madleen.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe klienta, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   

 2. madleen.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   

 3. Podwykonawcy i pracownicy madleen.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu sprzedaży, na co Administrator oraz klient wyrażają zgodę.
   

 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, madleen.pl zobowiązany się do:
   

  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    

  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    

  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    

  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,
   

 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu,
   

 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności madleen.pl.