Kontakt na FB

Dostawa

- Naszym celem jest dostarczenie Produktu na miejsce dostawy określone przez Ciebie w Zamówieniu.

- Postaramy się powiadomić Cię, jeśli szacowany termin dostawy może się zmienić i poinformujemy Cię o nowym planowanym terminie dostawy. W stosunku do osób innych niż konsumenci w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy

odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie.

- W chwili dostarczenia Produktu możesz zostać poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru. Po podpisaniu potwierdzenia odbioru, w momencie dostawy zobowiązujesz się sprawdzić, czy produkt nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń. Dla Twojej wygody powinieneś zachować potwierdzenie odbioru produktu na wypadek późniejszych kontaków z nami odnośnie Produktu.

- Należy wziąć pod uwagę, że dostawa do niektórych miejsc może nie być możliwa. W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą, korzystając z danych kontaktowych przekazanych nam w chwili złożenia Zamówienia w celu ustalenia, czy Zamówienie ma zostać anulowane, czy też dostarczone na alternatywny adres dostawy.

- Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Ciebie w momencie doręczenia, chyba że doręczenie jest opóźnione w wyniku naruszenia przez Ciebie Twoich zobowiązań wynikających z Umowy.

W takim przypadku ryzyko przechodzi na Ciebie w dniu, kiedy

doręczenie miałoby miejsce, gdyby do takiego naruszenia nie doszło. Od chwili przejęcia przez Ciebie ryzyka nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Produktu

- Przy otwieraniu Produktu musisz uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

- Powinieneś zapewnić bezpieczny odbiór Produktu bez zbędnej zwłoki i w rozsądnie określonym przez nas terminie.

- Jeśli nie możesz przyjąć dostawy bądź odebrać Zamówienia, możemy zostawić powiadomienie z informacją o ponownej dostawie lub odbiorze od przewoźnika.

- Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu Twojej nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki lub jeśli nie przyjmiesz dostawy lub nie odbierzesz Produktu od przewoźnika (w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby dostarczenia Produktu), możemy (bez uszczerbku dla innych przysługujących nam praw lub środków prawnych) wykonać jedną lub obie z następujących czynności:

a) naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie Produktu oraz inne poniesione przez nas, a uzasadnione koszty; lub

b) nie udostępniać Produktu do dalszej dostawy lub odbioru i poinformować o odstąpieniu od Umowy w trybie natychmiastowym, w którym to przypadku zwrócimy Tobie lub firmie obsługującej Twoją kartę kredytową pieniądze zapłacone nam na mocy danej Umowy, pomniejszone o kwotę naszych uzasadnionych wydatków administracyjnych (w tym za próbę dostarczenia i zwrot Produktu oraz wszelkie opłaty za magazynowanie, jakie przewidziano w punkcie powyżej).

- Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że prezentowane Produkty są wystarczające i odpowiadają Twoim indywidualnym celom oraz spełniają Twoje indywidualne wymagania i posiadają indywidualne właściwości. Nie gwarantujemy, że Produkty będą je spełniać. Zgodnie z treścią Umowy Produkty nie mają posiadać indywidualnych, określonych właściwości. Ponadto w Umowie nie zostaje określony żaden specyficzny jej cel. Przyjmujesz do wiadomości, że Produkty są standardowe i nie są wykonywane na zamówienie, aby zaspokoić jakiekolwiek szczególne wymagania z Twojej strony.